Fotografia a Catalunya
Menú
×

Avís legal

Totes les fotografies que es mostren al portal han estat lliurades per les institucions participants o pels seus autors o titulars de drets de propietat intel·lectual. L'ús de les imatges del portal queda limitat a usos personals, per a docència o per a recerca d'acord amb la legalitat vigent aplicable, llevat dels registres on hi ha expressament una llicència d'ús amb unes condicions determinades o en els casos en què s'indica que l'obra es troba en el domini públic i, per tant, se la pot utilitzar lliurement sempre que se'n reconegui l'autoria, se n'esmenti la procedència i se'n mantingui la integritat.

Si voleu saber més sobre les condicions d'ús de les fotografies i els drets que les regulen, consulteu les nostres preguntes freqüents sobre drets d'autor.

 

DECLARACIÓ D’ACCESSIBILITAT
El Consorci del Museu Nacional d'Art de Catalunya s’ha compromès a fer accessible el seu lloc web de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic (en endavant, Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre).
La present declaració d’accessibilitat s’aplica a https://www.fotografiacatalunya.cat.


Situació de compliment
Aquest lloc web és parcialment conforme amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre a causa de les excepcions que s’indiquen a continuació.

Contingut no accessible
El contingut que es recull a continuació no és accessible pels següents motius: manca de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre.
Contingut no textual
Informació i relacions
Orientació
Identificar el propòsit de camp
Contrast (mínim)
Redimensió del text
Reflow
Espaiat en el text
Teclat
Evitar blocs
Titulat de pàgines
Propòsit dels enllaços (en context)
Múltiples vies
Focus visible
Navegació coherent
Identificació d'errors
Etiquetes o instruccions
Suggeriments davant errors
Processament
Nom, funció, valor
Missatges d'estat

Preparació de la present declaració d’accessibilitat
La present declaració va ser preparada el 21/9/2020.
El mètode utilitzat per preparar la declaració ha estat l’autoavaluació amb recursos externs, segons l’article 3, apartat 1, de la Decisió d’Execució (UE) 2018/1523 de la Comissió (2).
Darrera revisió de la declaració: 21/9/2020.

Observacions y dades de contacte
Comunicacions
Es poden realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a del Reial Decret 1112/2018), a través de la següent bústia de contacte.

Per exemple:
• Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web.
• Transmetre altres dificultats d’accés al contingut.
• Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web.

Les comunicacions seran rebudes i traslladades per la Direcció General d’Atenció Ciutadana, del Departament de la Vicepresidència, Economia i Hisenda, com a Unitat Responsable d’Accessibilitat Web en l’àmbit autonòmic.

Sol·licituds d’informació accessible i queixes
Per fer sol·licituds d’informació accessible i queixes (article 12 del Reial Decret 1112/2018) cal accedir al tràmit “Continguts accessibles al web” i seguir la modalitat “Sol·licitar informació accessible o fer una queixa”.

Qualsevol persona física o jurídica pot formular queixes relatives al compliment dels requisits del Reial Decret 1112/2018 i sol·licitar informació relativa a continguts que estiguin exclosos de l’àmbit d’aplicació d’aquesta normativa.

Les sol·licituds i queixes es registren conforme als requisits establerts per la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Procediment d’aplicació
El procediment d’aplicació recollit a l’article 13 del Reial Decret 1112/2018 es pot iniciar al tràmit “Continguts accessibles al web” a través de la modalitat “Reclamar una sol·licitud”.

Si un cop realitzada una sol·licitud d’informació accessible o queixa, aquesta ha estat desestimada, no estàs d’acord amb la decisió adoptada o la resposta no compleix amb els requisits de l’article 12.5 del RD 1112/2018, pots iniciar una reclamació per
• conèixer i oposar-te als motius de la desestimació
• instar a l’adopció de les mesures oportunes en cas de no estar d’acord amb la decisió adoptada
• exposar les raons per les quals consideres que la resposta no compleix amb els requisits exigits.

També es pot iniciar una reclamació en cas que hagin transcorregut 20 dies hàbils sense haver obtingut cap resposta.